Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Internetwerk en haar Opdrachtgevers.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Internetwerk alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals vermeld onder “Definities van gebruikte termen”.

Definities van gebruikte termen
: h
Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.